Praca

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 roku przebywają na terenie Polski w związku z działaniami wojennymi, mogą liczyć na uprawnienia wynikające ze specustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z powyższą Ustawą, obywatele Ukrainy mogą min. legalnie podejmować zatrudnienie lub prowadzić działalność gospodarczą w okresie 18 miesięcy czyli do dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Pod pojęciem obywatela Ukrainy rozumie się także małżonka obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, jeśli przybył on na terytorium Polski z Ukrainy w zawiązku
z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa.

Pracodawca, przed zatrudnieniem obcokrajowca sprawdza czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce. Kopię ww. dokumentu przechowuje się w aktach osobowych pracownika przez cały okres zatrudnienia (wiza, zezwolenie). Sprawdzenie dokumentu ma również na celu weryfikację czy obcokrajowiec nie przebywa na terytorium Polski np. jako turysta.

Dokumenty związane z zatrudnieniem w tym dokumentacje BHP i akta osobowe prowadzimy
w języku polskim. Nie ma obowiązku posiadania dokumentacji w języku obcokrajowca.
W przypadku gdy podejmujący pracę nie włada językiem polskim w stopniu komunikatywnym (po prostu nie rozumie nas) warto dołożyć dokumenty gdzie obcokrajowiec potwierdza w znanym sobie języku, że został zapoznany z poszczególnymi przepisami i instrukcjami oraz został przeszkolony w zakresie BHP. Sporządzenie treści dodatkowych dokumentów, nie wymaga tłumacza przysięgłego.

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu osób z Ukrainy:

  1. Przygotowanie umowy o pracę w formie pisemnej i udzielenie pracownikowi niezbędnych informacji (min. warunków zatrudnienia);
  2. Wydanie skierowania na badania medycyny pracy;
  3. Przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP w dniu rozpoczęcia pracy;
  4. Założenie akt osobowych;
  5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
  6. Zgłoszenie pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń w terminie do 7 dni od momentu zatrudnienia;
  7. Powiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od podjęcia pracy o fakcie zatrudnienia;

Należy pamiętać, że warunki zatrudnienia nie mogą być gorsze niż dla Polaków. Za działanie niezgodne z przepisami grożą kary pieniężne i pozbawienia wolności.

Pracodawca zawiadomi właściwy urząd pracy w terminie 14 dni od przyjęcia do pracy przez obywatela Ukrainy za pomocą strony internetowej praca.gov.pl. Powiadomienie zawiera: dane pracodawcy, dane osobowe obywatela Ukrainy, rodzaj umowy, na podstawie której wykonuje on pracę, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

            Przy zawieraniu umowy pamiętamy, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3.010 zł brutto a stawka godzinowa wynagrodzenia 19,70 zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *