Zmiany w prawie pracy

Elektroniczne zawieranie umów – planowane zmiany

Rząd powraca do pomysłu stworzenia systemu teleinformatycznego dla małych przedsiębiorców: mikroprzedsiębiorców, rolników i rodziców zatrudniających nianie. Ma on umożliwić elektroniczne zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia i umów aktywizacyjnych, ich zmianę oraz wypowiadanie. Dane wprowadzone do systemu mają automatycznie trafiać do ZUS i urzędów skarbowych.

System ma zapewniać takie funkcjonalności jak:

 1. zawarcie umowy;
 2. zmianę umowy;
 3. obliczenie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi;
 4. rozwiązanie umowy;
 5. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji:
  a) w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, zwanej dalej „dokumentacją pracowniczą”,
  b) osób wykonujących pracę na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. wydanie świadectwa pracy;
 7. dostęp do dokumentacji pracowniczej i dokumentacji umowy.

Administratorem danych znajdujących się w systemie będzie minister właściwy ds. pracy, które ten – „w celu zapewnienia prawidłowej obsługi umów”, będzie udostępniał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i urzędowi skarbowemu.

System ma umożliwiać:

 1. obliczanie należności podatkowych pracownika, zleceniobiorcy, niani;
 2. przekazywanie do urzędu skarbowego informacji o zaliczkach, o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
 3. obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne pracownika, zleceniobiorcy albo niani.

Co ważne, w przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem systemu dokumentacja tej umowy będzie prowadzona i przechowywana w systemie w postaci elektronicznej (projektowany art. 8 ust. 1). Do systemu będą też mogły być wprowadzane umowy zawarte poza systemem (art. 9 projektu).

Natomiast w myśl projektowanego art. 13, obsługa umowy w systemie ma kończyć się:

 1. po wycofaniu przez jedną ze stron umowy zgody na obsługę umowy za pośrednictwem systemu;
 2. po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej albo dokumentacji umowy.

Przy czym wycofanie zgody nie będzie możliwe po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy.

System ma zostać uruchomiony w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie przepisów ustawy (art. 15 projektu). Przepisy zaś mają zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od ich opublikowania.

Ułatwienie czy większa kontrola?

Czytaj więcej na Prawo.pl